تعريف و هدف:

  اين برنامه براساس چهارچوب اصلي آموزشهاي كارداني در بخش صنعت و بر مبناي آموزشهاي علمي-كاربردي طراحي شده است.هدف اين برنامه تربيت تكنسين مكانيك خودرو با جهت گيري فني است.اين برنامه آموزشي در قالب تكنسين فني و با لحاظ كردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه شده است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

  1. مونتاژگري خط موتورهاي احتراقي
  2. مونتژگري خط انتقال قدرت معمولي در خودرو
  3. مونتاژگري دستگاههاي سوخت رساني موتورهاي ديزلي و بنزيني
  4. نظارت بر كنترل كيفيت خط مونتاژ
  5. تعميركاري موتورهاي ديزلي سبك و سنگين
  6. تعميركاري دستگاههاي كلاچ، انتقال قدرت و ديفرانسيل خودروها
  7. تعميركاري دستگاههاي موتورهاي ديزلي و بنزيني
  8. تعميركاري قسمتهاي شاسي و بدنه خودرو
  9. تعميركاري قسمتهاي تعمير و نگهداري واحد نقليه يا موتوري واحدهاي صنعتي
  10. سرپرستي كارگاههاي خصوصي در گرايش هاي مختلف

وب سایت های مربوطه مکانیک خودرو