برنامه دوره دو ساله كارداني پيوسته الكترونيك عمومي در ادامه برنامه دوره سه ساله  فني و حرفه­اي الكترونيك تهيه شده است و هدف آن تربيت كاردان مي باشد كه علاوه بر داشتن اطلاعات و مهارت-هاي كافي در زمينه عملي، تواناييهاي نظري و تفكر طراحي در مشاغل مرتبط را  داشته است.

عدم رشد صنعتي و وابستگي هاي تكنولوژي در هر جامعه سبب مي شود كه اقتصاد وسياست جامعه نيز از استقلال واقعي فاصله بگيرد،ازاين رو هنگامي كه از استقلال در تمام شئون جامعه سخن به ميان مي آيد بايد به رشد و استقلال صنايع در جهت نيل به اهداف خود كفائي انديشيد. از آنجا كه فراگيران آموزش هاي فني و حرفه اي بايد در اينده گردش چرخ هاي مديريت فني وحر فه­اي و اداره حياتي صنايع را به عهده گيرند، اماده سازي انان براي ورود به سنگرتوليد و سازندگي و طراحي سيستم­هاي اموزش كاردان براي جامعه ي امروز ما ضرورتي مسلم و انكار ناپذير است.

 ارتباط اموزش هاي فني و حرفه اي با بازار كارواشتغال فارغ التحصيلان،مستلزم اموزش و ارائه توانائيهاي تكنيكي به فراكيران اين رشته­ها است به نحوي كه ميزان رشداموزشهاي فني وحرفه­اي متناسب با نياز هاي واحد هاي صنعتي و توليدي باشد.جهت گيري اصلي در نظام جديد آموزش متوسط، تامين و تربيت نيروي انساني ماهر دركشوروافزايش سهم اموزشهاي فني وحرفه اي دركل اموزشهاي متوسط كشوراست و براي وصول به اهداف اين طرح كه نگرش ملي ان بر موضوع تربيت نيروي انساني ماهر تكيه مي كند،برنامه ريزي دقيق و برسي نياز هاي كمي و كيفي واحدهاي صنعتي و توليدي از اهم موضوعات است.پيشرفت علم الكترونيك سبب رشد سريع تكنولوژي و توسعه كشورهاي صنعتي شده وتدريجاٌ سيستم هاي الكترونيكي جايگزين سيستم هاي قديمي مي شود بنابر اين كمبود متخصص دراين زمينه قطعاٌ در راه اندازي نگهداري و كنترل كارخانجات اثر منفي خواهد گذاشت. ازاين روست كه مسولين ودست اندر كاران اموزشهاي فني وحرفه اي بايد نهايت تلاش و توان خود را در راستاي آموزش هاي مرتبط با الكترونيك بكار بندند.

وب سایت های مربوطه الکترونیک