ليست تلفن هاي داخلي دانشكده

حوزه ریاست دانشكده معاونت فرهنگي و دانشجويي
معاون دانشگاه و رئيس دانشكدهآقاي دكتر قرباني رستم
معاون امور فرهنگي و دانشجويي
آقاي موسوي امين 506
مسئول دفتر 56832704
آقاي لشكري 501 مدير امور فرهنگي
56832226-7 آقاي رضایی 209
خدمات  
آقاي همتي
512    
  مدير امور دانشجويي
مدير حراست آقاي رضایی 209
آقاي ابراهیم زاده
316 56832332
56834001 امور مشمولين
معاونت پشتیبانی خانم حمیدی 206
  تربيت بدني
    آقاي اصغرپور 415
  فارغ التحصيلان
امور مالي خانم قنبري 115
مدير امور مالي خانم خانی
115
آقاي طالبي 502 اتوماسيون تغذيه
56832228 خانم حميدي 206
  معاونت آموزشي و پژوهشي
    معاون آموزشي و پژوهشي
حسابداران آقاي دکتر صفري 501
خانم اسلام دوست 572  
خانم جهاني 100 مديريت امور آموزشي
خانم يزدي 572 مدير امورآموزشي
    آقاي گرامي 310
مالي دانشجويي 56832465
آقاي احمدی 146 كارشناسان امور آموزشي
امور اداري آقاي هاتف
310
مدير امور اداري خانم ارجینی
309
آقاي اصغرپور 415 خانم عظيمي پور 309
56832707 بايگاني آموزش
كارگزيني خانم تاشي 312
خانم غريبي 406    
دبيرخانه كارگزيني اساتيد
آقای خوش سیما
406 خانم شيرازي 409
    ثبت نمرات
56832701 خانم ارجینی 309
اداره عمومي امور كلاس ها
رئيس اداره عمومي آقاي آرین 290
آقاي ابراهیم زاده
316    
  56833114
كارپرداز مديريت امور پژوهشي
آقای صفی نیا
317 مدير امور پژوهشي
نقليه خانم ميرزازاده 469
    56832702
    كارشناسان حوزه پژوهش
نگهباني آقای بیات 153
انتظامات 222    
56832225 كتابخانه
تأسيسات خانم ارجيني 309
آقاي عاشوري 235 ICT
آبدارخانه ها آقاي عبادي 306
طبقه پنجم 512 56832229
طبقه سوم و چهارم 304 كارشناسان كارگاه برق و كامپيوتر
طبقه اول و دوم 104 آقاي قربان زاده
306
بسيج دانشجويي آقاي بيات 153
بسيج دانشجويي 56832708 سايت اينترنت
تلفن هاي مستقيم دانشكده آقاي قربان زاده 306
عمران
56832464-5 آقاي اخوان 190