اهم وظایف معاون آموزشی و پژوهشی دانشكده

- برنامه ریزی میان مدت وسالانه دانشکده درخصوص امور آموزشی وپژوهشی .

- استفاده از مشارکت کارکنان در تولید طرح وبرنامه ها .

- پیش بینی واعلام نیاز عوامل انسانی مورد نیاز .

- تامین نیروی انسانی .

- سازماندهی نیروی انسانی حوزه مدیریت .

- برنامه ریزی برای ارتقا شایستگی حرفه ای کارکنان .

- برنامه ریزی برای ارتقا پیشرفت تحصیلی دانشجویان .

- اجرای برنامه های آموزشی وپژوهشی .

- تمهید مقدمات وامکانات لازم برای فراخوانی اعضای هیات علمی .

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها وطرح .

- نظارت برنحوه ارزشیابی از فرایند اجرای طرح وبرنامه .

- نظارت بر ارزشیابی از عملکرد کارکنان .

- تشویق از عملکرد کارکنان فعال .

- تذکر وتنبیه کارکنان کمتر فعال .

- بهبود نگرش مثبت کارکنان کمتر فعال برای تلاش وکوشش بیشتر .

- اجرای بخشنامه ها ، دستور العمل ها وآئین نامه های سازمان مرکزی .

- شرکت درگردهمائی وجلسات .

- پیش بینی منابع مادی مورد نیاز برای اجرای طرح وبرنامه .

- نظارت بر نحوه تولید آئین های اجرائی داخلی .

- تهیه گزارش بصورت ماهانه ، نیم سال وسالانه .

- ارائه گزارش عملکرد عوامل انسانی به رئیس دانشکده .

- انتخاب مدیران ، کارشناسان وکارکنان فعال برای حوزه معاونت .

- ارتقا دانش، نگرش و مهارت خود در ارتباط با شرح وظایف .

- نظارت بر نحوه اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان .

- رعایت قوانین ومقررات ، مصوبات وزارت علوم تحقیقات وفناوری در خصوص دانشکده ها .

- انجام امور ارجاعی .