فرمها و آئین نامه های مربوط به اساتید

 

 

فرمهای متقاضیان همکاری بصورت اساتيد حق التدريس

   1) فرم هاي درخواست تدريس  -

   2) فرم مشخصات متقاضي تدريس -

   3) فرم اعلام شماره حساب سيبا بانك ملي  -

   4) ليست مدارك موردنياز متقاضي

  
 

فرمهای متقاضیان همکاری بصورت اساتيد هيات علمي

   1) فرم هاي درخواست هيات علمي  -

   2) فرم مشخصات متقاضي هيات علمي -

 

   3) فرم گزارش مختصري از دوران زندگي  -

 

   4) فرم تعهد عدم اشتغال تمام وقت در ساير ارگان ها

 

   5) ليست مدارك موردنياز 

 

فرمهای و مدارك موردنياز جهت ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي

   1) بخشنامه ترفيع ساليانه 

    2) فرم درخواست ترفيع ساليانه -

    3) ارائه كليه كتب و مقالات علمي و پژوهشي

  
 

تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي

   1) بخشنامه تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي 

 

 

بخشنامه هاي امور رفاهي و تسهيلات اعضاي هيات علمي

   1) بخشنامه ماموريت و انتقال 

    2) فرم تقاضاي ماموريت و انتقال  -

    3)  پرداخت هزينه مهدكودك 

    4)  شرايط دريافت وام 

 

ساير موارد مربوط به اساتيد

   1) نكات قابل توجه براي اساتيد جهت طرح سوالات 

    2) ليست كتب موجود در كتابخانه

      3) فرم عضويت در كتابخانه اساتيد -